Wednesday, January 31, 2018

“КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХЯЛБАРШУУЛСАН СУРГАЛТ”


Хүүхдийн төвийн амьдрах ухааны сургалтын багш нарт компьютерийн хэрэглээний талаарх мэдлэгийг бататгах, дээшлүүлэх зорилгоор 2 цагийн сургалтыг дотоодын нөөц бололцоог ашиглаж, мэдээлэл зүйн танхимдаа амжилттай зохион байгууллаа.
 Сургалтаар цаасны хэмжээ болон принтерийн тохиргоо хийх, тараах материал бэлтгэх арга, оффисын программуудын үндсэн тохиргоо, гарын хялбар үйлдлүүдийг ашиглаж сурах гэсэн сэдвүүдээр харилцан ярилцах, багаар ажиллах аргуудаар практик дээр ажиллах байдлаар сургалтыг явуулсан нь их үр дүнтэй болсон.

No comments:

Post a Comment